Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) = ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Τμήματα

Εισαγωγή στη γερμανική γλώσσα και τη δομή της. Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές είναι σε θέση να συνεννοηθούν στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο. Αποκτούν τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε απλές καθημερινές περιστάσεις και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα.
Ο μαθητής έχει την ικανότητα για την αυτόνομη χρήση της γλώσσας σε καθημερινές περιστάσεις. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο συγκροτημένο και να χρησιμοποιεί σωστή έκφραση. Σε αυτό το επίπεδο οι υποψήφιοι λαμβάνουν 4 ξεχωριστά πτυχία γιατί εξετάζονται σε 4 ξεχωριστές ενότητες. Λαμβάνουν ένα ενιαίο δίπλωμα εφόσον έχουν επιτυχία και στις 4 ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την πρώτη εξέταση.
Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο διαφόρων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου. Ο λόγος του είναι δομημένος και μπορεί να επικοινωνεί με σαφήνεια και άνεση με τους συνομιλητές του για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Σε αυτό το επίπεδο οι υποψήφιοι λαμβάνουν 4 ξεχωριστά πτυχία γιατί εξετάζονται σε 4 ξεχωριστές ενότητες. Λαμβάνουν ένα ενιαίο δίπλωμα εφόσον έχουν επιτυχία και στις 4 ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την πρώτη εξέταση.
Η γλώσσα πλέον σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιείται με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική , επαγγελματική ή ακαδημαϊκή ζωή του υποψηφίου. Μπορεί να κατανοήσει κείμενα με πολύ απαιτητικό λεξιλόγιο και να κατανοήσει και τα έμμεσα νοήματά τους. Σε αυτό το επίπεδο οι υποψήφιοι λαμβάνουν 4 ξεχωριστά πτυχία γιατί εξετάζονται σε 4 ξεχωριστές ενότητες. Λαμβάνουν ένα ενιαίο δίπλωμα εφόσον έχουν επιτυχία και στις 4 ενότητες είτε στην ίδια εξεταστική περίοδο είτε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από την πρώτη εξέταση.
Οι υποψήφιοι επικοινωνούν με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια. Κατανοούν απόλυτα χωρίς καμία προσπάθεια ότι διαβάζουν ή ακούνε.

Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ (επίπεδο Β1 – C2)

ΚΕΠΑ  GOETHE INSTITUT ÖSD
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 Goethe Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
(για ενήλικες)
ÖSDZertifikat C2
(16 ετών και πάνω)
 Επίπεδο Γ2
C1 Goethe Zertifikat C1
(16 ετών και πάνω)
ÖSDZertifikat C1Jugendvariante
(12-16 ετών)
ÖSDZertifikat C1
(16 ετών και πάνω)
 Επίπεδο Γ1
B2 Goethe Zertifikat B2 für Jugendliche
(12 ετών και πάνω)
Goethe Zertifikat B1 für Erwachsene
(16 ετών και πάνω)
ÖSDZertifikat B2Jugendvariante
(12-16 ετών)
ÖSDZertifikat B2
(16 ετών και πάνω)
 Επίπεδο B2
B1  Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche
(12 ετών και πάνω)
Goethe Zertifikat B1 für Erwachsene
(16 ετών και πάνω)
ÖSDZertifikat B1Jugendvariante
(12-16 ετών)
ÖSDZertifikat B1
(16 ετών και πάνω)
Επίπεδο B1
A2 Goethe Zertifikat A2 :
FIT in Deutsch
(10 ετών και πάνω)
START Deutsch 2
(16 ετών και πάνω)
ÖSD Α2 Kompetenz in Deutsch 2-KID 2
(10-14 ετών)
ÖSD Α2 Grundstufe Deutsch 2
(14 ετών και πάνω)
 Επίπεδο A2
A1  FIT in Deutsch 1
(10 ετών και πάνω)
START Deutsch 1
(16 ετών και πάνω)
ÖSD Α1 Kompetenz in Deutsch 1-KID 1
(10-14 ετών)
ÖSD Α1 Grundstufe Deutsch 1
(14 ετών και πάνω)
 Επίπεδο A1

TESTDAF (Goethe-Institut)

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Αν και στις τέσσερις ενότητες της εξέτασης έχετε καταταγεί στο επίπεδο TestDaF 4, τότε πληροίτε τις γλωσσικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή σε οποιοδήποτε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα της Γερμανίας.
Η γλωσσική εξέταση TestDaF αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές, ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζεται διεθνώς ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Συνιστάται οι υποψήφιοι για την εξέταση TestDaF να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.