Επίπεδα γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εώς Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνία με αυτή ως εξής:

  • Α1 (Βασικός χρήστης) = ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ

  • Α2 (Βασικός χρήστης) = ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  • Β1 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ

  • Β2 (Ανεξάρτητος χρήστης) = ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C1 (Γ1) (ικανός χρήστης) = ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

  • C2 (Γ2) (Ικανός χρήστης) = ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Τμήματα

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές κατανοούν και χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά οπουδήποτε στον ισπανόφωνο κόσμο για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών. Ζητούν και δίνουν βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας και την καθημερινή σας ζωή.

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές κατανοούν και χρησιμοποιούν συχνά χρησιμοποιούμενες καθημερινές εκφράσεις, που σχετίζονται σχεδόν πάντα με τομείς εμπειρίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί λόγω της αμεσότητάς τους (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό και την οικογένειά του, ψώνια και μέρη ενδιαφέροντος, επαγγέλματα κ.λπ.). Πραγματοποιούν απλές και άμεσες επικοινωνιακές ανταλλαγές για γνωστές ή συνήθεις πτυχές και περιγράφουν με απλά λόγια πτυχές του παρελθόντος και του περιβάλλοντός.
Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές κατανοούν τα κύρια σημεία προφορικών και γραπτών κειμένων σε τυποποιημένες ποικιλίες της γλώσσας και που δεν είναι υπερβολικά εντοπισμένα, εφόσον αφορούν οικεία θέματα, είτε σχετίζονται με την εργασία, τη μελέτη ή την καθημερινή ζωή.
Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές κατανοούν τα βασικά στοιχεία περίπλοκων προφορικών και γραπτών κειμένων, ακόμη και αν αφορούν αφηρημένα θέματα, παρουσιάζονται σε διάφορες ποικιλίες της ισπανικής γλώσσας ή έχουν τεχνική φύση, ειδικά εάν αφορούν τομείς εξειδικευμένων γνώσεων στις οποίες κάποιος είχε πρόσβαση.Αλληλεπιδρούν με όλους τους τύπους ομιλητών με επαρκή βαθμό ευχέρειας και φυσικότητας, έτσι ώστε η επικοινωνία να μην απαιτεί προσπάθειες εκ μέρους οποιουδήποτε συνομιλητή.
Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές λειτουργούν με ευκολία κατά την επεξεργασία μιας μεγάλης ποικιλίας προφορικών και γραπτών κειμένων ορισμένου μήκους σε οποιαδήποτε παραλλαγή της γλώσσας, ακόμη και αναγνωρίζοντας σιωπηρά νοήματα, στάσεις ή προθέσεις σε αυτά. Εκφράζονται άπταιστα, αυθόρμητα και χωρίς εμφανή προσπάθεια. Βρίσκουν πάντα την κατάλληλη έκφραση για την κατάσταση και το πλαίσιο, είτε πλαισιώνονται στον κοινωνικό, εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα.

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές λειτουργούν σε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε σχεδόν οτιδήποτε ακούγεται ή διαβάζεται, ανεξάρτητα από το μήκος των κειμένων, την πολυπλοκότητά τους ή τον βαθμό αφαίρεσης, τον βαθμό εξοικείωσης με τα θέματα που πραγματεύονται, την ποικιλία της γλώσσας χρησιμοποιούν ή την ανάγκη να κάνουν συμπεράσματα ή άλλες πράξεις για να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους. Εκφράζονται αυθόρμητα με μεγάλη ευχέρεια και τεράστια σημασιολογική και γραμματική ακρίβεια, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των αποχρώσεων του νοήματος ακόμη και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και πολυπλοκότητας.

Πτυχία αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ (επίπεδο Β1 – C2)

ΚΕΠΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELE / CERVANTES Κ.Π.Γ.
Κρατικό Πιστ. Γλωσσομάθειας
C2 DELE C2 Επίπεδο C1 – C2
C1 DELE C1 Επίπεδο C1 – C2
B2 DELE B2 Επίπεδο B1 – Β2
B1 DELE B1 Επίπεδο B1 – Β2
A2 DELE A2 Επίπεδο A1 – A2
A1 DELE A1 Επίπεδο A1 – A2